sea wall

sea wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sea wall deniz duvarı

sea wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from sea to shining sea denizden parlayan denize
sea cual sea deniz cual deniz
sea bass and sea bream levrek ve çipura
sea to shining sea deniz parlayan deniz
from sea to sea denizden denize
she sells sea shells on the sea shore deniz kıyısında deniz kabukları satıyor
sea donde sea deniz donde deniz
sea o no sea deniz o deniz
deep sea and short sea derin deniz ve kısa deniz
sea wall project deniz duvarı projesi
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
adriatic sea adriyatik denizi
aegean sea ege denizi
air-sea rescue hava-deniz kurtarma
all at sea hepsi denizde
amundsen sea amundsen denizi
andaman sea andaman denizi
arabian sea arap denizi
arafura sea arafura denizi
aral sea aral denizi
at sea denizde
baltic sea baltık denizi
banda sea bandaj
barents sea deniz kuyuları
beam sea ışın deniz
beaufort sea beaufort denizi
bellingshausen sea bellingshausen denizi
bering sea bering denizi
black sea kara deniz
black sea bass kara levrek
california sea lion kaliforniya deniz aslanı
caribbean sea karayib denizi
caspian sea hazar denizi
celebes sea deniz kutluyor
celtic sea kelt denizi
chilean sea bass şili levrek
china sea çin denizi
chukchi sea çukçi denizi
clacton-on-sea clacton-on-deniz
coral sea mercan denizi
cross sea çapraz deniz
dead sea ölü deniz
dead sea fruit ölü deniz meyvesi