retaining wall

retaining wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
retaining wall istinat duvarı

retaining wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cantilever retaining wall konsol istinat duvarı
earth retaining wall toprak istinat duvarı
concrete retaining wall beton istinat duvarı
structure retaining wall yapı istinat duvarı
temporary retaining wall geçici istinat duvarı
retaining wall design istinat duvarı tasarımı
reinforced earth retaining wall betonarme istinat duvarı
l-shaped retaining wall l şeklinde istinat duvarı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
retaining istinat
retaining ring tutma halkası
self-retaining catheter kendiliğinden tutulan kateter
retaining clip tutma klipsi
retaining screw tespit vidası
retaining nut tespit somunu
retaining pin tutma pimi
retaining plate tutma plakası
retaining bolt tespit cıvatası
self-retaining kendini tutma
while retaining korurken
retaining bracket tutma braketi
retaining business iş tutma
retaining washer tutucu rondela
retaining compound tutucu bileşik
retaining cap tutma kapağı
retaining strap tutma kayışı
retaining spring tutma yayı
retaining structures istinat yapıları
retaining ring pliers tutma halkası pensesi
retaining fee avans
obtaining or retaining business iş edinme veya elde tutma
retaining bar tutma çubuğu
retaining sleeve tutma manşonu
retaining tab tutma sekmesi
retaining clamp tutma kelepçesi
retaining staff görevli personel
retaining device tutma cihazı
pressure retaining basınç tutma
retaining control tutma kontrolü
earth retaining toprak tutma
recruiting and retaining işe alma ve alıkoyma
retaining lip tutucu dudak
retaining earnings kazançları koruyarak