cabinet-wine

cabinet-wine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet-wine kabine şarap

cabinet-wine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cabinet wine kabine şarap
wine cabinet şarap dolabı
wine storage cabinet şarap saklama dolabı
refrigerated wine cabinet buzdolabında şarap dolabı
still wine sparkling wine hala şarap köpüklü şarap
wine and sparkling wine şarap ve köpüklü şarap
cabinet kabine
cabinet beetle kabine böceği
cabinet government kabine hükümeti
cabinet minister kabine bakanı
cabinet picture dolap resmi
cabinet pudding dolap pudingi
cabinet scraper dolap kazıyıcı
cabinet-maker dolap üreticisi
chiller cabinet soğutucu dolabı
corner cabinet köşe dolabı
electronic file cabinet elektronik dosya dolabı
hoosier cabinet hoosier kabine
kitchen cabinet mutfak dolabı
shadow cabinet gölge kabine
filing cabinet dosya dolabı
control cabinet kontrol kabini
file cabinet dosya dolabı
electrical cabinet elektrik dolabı
cabinet office kabine ofisi
medicine cabinet ilaç dolabı
switch cabinet anahtar dolabı
electric cabinet elektrik kabini
display cabinet vitrin
storage cabinet saklama dolabı
cabinet maker dolap üreticisi
cabinet meeting kabine toplantısı
power cabinet güç dolabı
cabinet secretary kabine sekreteri
filling cabinet dolum dolabı
wall cabinet duvar dolabı
base cabinet temel kabin
china cabinet çin dolabı
locked cabinet kilitli dolap
drying cabinet kurutma dolabı
bedside cabinet başucu dolabı
cabinet door kabin kapısı
glass cabinet cam kabin
bathroom cabinet banyo dolabı
rack cabinet raf dolabı
switchgear cabinet şalt dolabı
cabinet reshuffle kabine değişikliği
safety cabinet güvenlik kabini
speaker cabinet hoparlör kabini
closed cabinet kapalı dolap