cabinet government

cabinet government teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabinet government kabine hükümeti

cabinet government terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government cabinet hükümet kabini
cabinet system of government hükümet kabine sistemi
government to government agreement hükümetten hükümet anlaşmasına
accounting for government grants and disclosure of government devlet teşvikleri için muhasebe ve devletin açıklanması
on a government-to-government basis hükümetten hükümete temelinde
government to government basis devletten hükümete
government-to-government sales devletten hükümete satışlar
government and non-government agencies hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar
gongo government-organized non-government organizations gongo hükümet tarafından organize edilen sivil toplum kuruluşları
cabinet kabine
cabinet beetle kabine böceği
cabinet minister kabine bakanı
cabinet picture dolap resmi
cabinet pudding dolap pudingi
cabinet scraper dolap kazıyıcı
cabinet wine kabine şarap
cabinet-maker dolap üreticisi
cabinet-wine kabine şarap
chiller cabinet soğutucu dolabı
corner cabinet köşe dolabı
electronic file cabinet elektronik dosya dolabı
hoosier cabinet hoosier kabine
kitchen cabinet mutfak dolabı
shadow cabinet gölge kabine
filing cabinet dosya dolabı
control cabinet kontrol kabini
file cabinet dosya dolabı
electrical cabinet elektrik dolabı
cabinet office kabine ofisi
medicine cabinet ilaç dolabı
switch cabinet anahtar dolabı
electric cabinet elektrik kabini
display cabinet vitrin
storage cabinet saklama dolabı
cabinet maker dolap üreticisi
cabinet meeting kabine toplantısı
power cabinet güç dolabı
cabinet secretary kabine sekreteri
filling cabinet dolum dolabı
wall cabinet duvar dolabı
base cabinet temel kabin
china cabinet çin dolabı
locked cabinet kilitli dolap
drying cabinet kurutma dolabı
bedside cabinet başucu dolabı
cabinet door kabin kapısı
glass cabinet cam kabin
bathroom cabinet banyo dolabı
rack cabinet raf dolabı
switchgear cabinet şalt dolabı