cabin hook

cabin hook teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı