cabin attendant

cabin attendant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabin attendant kabin görevlisi

cabin attendant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

certificate of cabin attendant kabin görevlisi sertifikası
attendant görevli
care attendant bakım görevlisi
crossroads care attendant scheme kavşak bakım görevlisi şeması
en attendant görevli
flight attendant uçuş görevlisi
birth attendant doğum görevlisi
home attendant ev görevlisi
attendant at birth doğum görevlisi
room attendant oda görevlisi
parking attendant otopark görevlisi
attendant care görevli bakımı
medical attendant sağlık görevlisi
auto attendant otomatik görevli
personal care attendant kişisel bakım görevlisi
attendant risk görevli riski
attendant's name görevlinin adı
attendant upon görevli
attendant console görevli konsolu
attendant at delivery teslimatta görevli
attendant costs görevli masrafları
an attendant bir görevli
car attendant araç görevlisi
bar attendant bar görevlisi
automated attendant otomatik görevli
shop attendant alışveriş görevlisi
a flight attendant bir uçuş görevlisi
pool attendant havuz görevlisi
attendant problems görevli problemleri
attendant services görevli hizmetleri
attendant advantages görevli avantajları
parking lot attendant otopark görevlisi
floor attendant kat görevlisi
train attendant tren görevlisi
front desk attendant ön büro görevlisi
attendant circumstances görevli durumlar
hospital attendant hastane görevlisi
bus attendant otobüs görevlisi
attendant name görevli adı
attendant benefits yardımcı faydalar
store attendant mağaza görevlisi
with attendant görevli ile
gas station attendant benzin istasyonu çalışanı
attendant rights görevli hakları
gallery attendant galeri sorumlusu
lot attendant çok görevli
station attendant istasyon görevlisi
attendant doctor görevli doktor
name of attendant görevli adı
attendant publicity görevli tanıtım