cabin boy

cabin boy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı