cabin cruiser

cabin cruiser teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabin cruiser yolcu gemisi

cabin cruiser terimi için benzer kelimeler ve anlamları

battle cruiser savaş kruvazörü
cruiser kruvazör
day cruiser gün kruvazörü
heavy cruiser ağır kruvazör
light cruiser hafif kruvazör
timber cruiser kereste kruvazörü
guided missile cruiser güdümlü füze kruvazörü
land cruiser kara kruvazörü
cruiser bike kruvazör bisiklet
police cruiser polis kruvazörü
beach cruiser sahil kruvazörü
missile cruiser füze kruvazörü
motor cruiser motorlu kruvazör
power cruiser güç kruvazörü
performance cruiser performans kruvazörü
star cruiser yıldız kruvazörü
touring cruiser turne kruvazörü
sports cruiser spor kruvazörü
cruiser-style cruiser tarzı
cruiser-racer kruvazör-yarışçı
cruiser bicycles kruvazör bisikletler
armoured cruiser zırhlı kruvazör
long range cruiser uzun menzilli kruvazör
the heavy cruiser prinz eugen ağır kruvazör prinz eugen
express cruiser ekspres kruvazör
white cruiser beyaz kruvazör
cruiser terminal kruvazör terminali
blue cruiser mavi kruvazör
toyota land cruiser toyota kara kruvazör
white land cruiser beyaz arazi kruvazörü
-cruiser vessel worth değerinde cruiser gemisi
pt cruiser pt kruvazör
chrysler pt cruiser chrysler pt kruvazör
cabin kabin
cabin attendant kabin görevlisi
cabin boy kabin görevlisi
cabin class kabin sınıfı
cabin court kabin mahkemesi
cabin deck kabin kabini
cabin fever kabin ateşi
cabin hook kabin kancası
poop cabin kaka kabini
pressure cabin basınçlı kabin
trunk cabin bagaj bölmesi
uncle tom's cabin tom amca 'nın kabini
cabin crew kabin ekibi
log cabin kütüklerden yapılmış kulübe
cabin baggage kabin bagajı
cabin in the woods ormanda kabin
single cabin tek kabin