cabin fever

cabin fever teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı