cabin deck

cabin deck teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabin deck kabin kabini

cabin deck terimi için benzer kelimeler ve anlamları

upper deck cabin üst güverte kabini
cabin kabin
cabin attendant kabin görevlisi
cabin boy kabin görevlisi
cabin class kabin sınıfı
cabin court kabin mahkemesi
cabin cruiser yolcu gemisi
cabin fever kabin ateşi
cabin hook kabin kancası
poop cabin kaka kabini
pressure cabin basınçlı kabin
trunk cabin bagaj bölmesi
uncle tom's cabin tom amca 'nın kabini
cabin crew kabin ekibi
log cabin kütüklerden yapılmış kulübe
cabin baggage kabin bagajı
cabin in the woods ormanda kabin
single cabin tek kabin
cabin pressure kabin basıncı
cabin air filter kabin hava filtresi
passenger cabin yolcu kabini
cabin heater kabin ısıtıcısı
cabin door kabin kapısı
aft cabin arka kabin
double cabin çift kabin
cabin luggage kabin bagajı
car cabin araba kabini
shower cabin duş kabini
cabin filter kabin filtresi
shared cabin ortak kabin
cabin crew member kabin görevlisi
cabin staff kabin görevlileri
operator cabin operatör kabini
forward cabin ileri kabin
master cabin ana kabin
tent cabin çadır kabini
cabin layout kabin düzeni
a log cabin bir günlük kabin
berth cabin yatak kabini
air cabin crew hava kabini ekibi
site cabin şantiye kabini
ship cabin gemi kabini
cabin floor kabin zemini
rear cabin arka kabin
sleeping cabin uyku kabini
train cabin tren kabini
a cabin bir kabin
economy cabin ekonomi kabini
cabin trolley kabin arabası
senior cabin crew kıdemli kabin ekibi