it soon became clear

it soon became clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it soon became clear yakında belli oldu

it soon became clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it soon became clear that yakında belli oldu
soon became yakında oldu
it soon became apparent yakında belli oldu
it soon became yakında oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
he soon became yakında oldu
soon became apparent yakında belli oldu
in what soon became yakında ne oldu
soon became known yakında belli oldu
he soon became involved yakında dahil oldu
they soon became onlar yakında oldu
he soon became a disciple yakında bir öğrenci oldu
as soon as it became olur olmaz
soon i became involved yakında dahil oldum
soon became very yakında çok oldu
i soon became yakında oldum
soon became popular yakında popüler oldu
became clear netleşti
it became clear o netleşti
it became clear that belli oldu
it became increasingly clear giderek daha netleşti
when it became clear netleştiğinde
quickly became clear hızlıca belli oldu
became clear that belli oldu
became very clear çok netleşti
once it became clear bir zamanlar netleşti
it became quite clear oldukça netleşti
it quickly became clear hızla belli oldu
when it became clear that anlaşıldığı zaman
became abundantly clear berraklaştı
it became very clear çok netleşti
became painfully clear acı netleşti
it became clear to me that bana belli oldu
became increasingly clear giderek daha netleşti
once it became clear that bir zamanlar belli oldu ki
became less clear daha az belirginleşti
only became clear sadece belli oldu
everything became clear her şey netleşti
after it became clear netleştikten sonra
it thus became clear böylece netleşti
it became clear to him onun için netleşti
as became clear netleştiği gibi
after it became clear that netleştikten sonra
it became very clear that, çok netleşti ki,
became too clear çok net oldu
suddenly became clear aniden belli oldu
it became quite clear that açıkça belli oldu
became clear during meeting toplantı sırasında netleşti
it became clear for için belli oldu
it soon becomes clear that yakında belli oluyor