once it became clear that

once it became clear that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
once it became clear that bir zamanlar belli oldu ki

once it became clear that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

once it became clear bir zamanlar netleşti
once he became bir zamanlar
once they became bir kez olduklarında
once became bir zamanlar oldu
became once again bir kez daha oldu
became at once hemen oldu
once i became bir kere oldum
became clear netleşti
it became clear o netleşti
it became clear that belli oldu
it soon became clear yakında belli oldu
it became increasingly clear giderek daha netleşti
when it became clear netleştiğinde
quickly became clear hızlıca belli oldu
became clear that belli oldu
became very clear çok netleşti
it became quite clear oldukça netleşti
it quickly became clear hızla belli oldu
when it became clear that anlaşıldığı zaman
became abundantly clear berraklaştı
it became very clear çok netleşti
became painfully clear acı netleşti
it soon became clear that yakında belli oldu
it became clear to me that bana belli oldu
became increasingly clear giderek daha netleşti
became less clear daha az belirginleşti
only became clear sadece belli oldu
everything became clear her şey netleşti
after it became clear netleştikten sonra
it thus became clear böylece netleşti
it became clear to him onun için netleşti
as became clear netleştiği gibi
after it became clear that netleştikten sonra
it became very clear that, çok netleşti ki,
became too clear çok net oldu
suddenly became clear aniden belli oldu
it became quite clear that açıkça belli oldu
became clear during meeting toplantı sırasında netleşti
it became clear for için belli oldu
once they are clear bir kez açık olduklarında
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
became oldu
became aware farkında olmak
became apparent görünür olmak
became available müsait oldu
became known tanındı
he became o oldu
has became oldu