it quickly became clear

it quickly became clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it quickly became clear hızla belli oldu

it quickly became clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quickly became clear hızlıca belli oldu
quickly became hızla oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it quickly became obvious hızla belli oldu
it quickly became hızla oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
quickly became the standard hızla standart oldu
it became obvious very quickly çok çabuk belli oldu
we quickly became friends hızla arkadaş olduk
quickly became a leading hızla lider oldu
which quickly became hangi hızla oldu
quickly became popular hızla popüler oldu
it quickly becomes clear hızlı bir şekilde netleşir
became clear netleşti
it became clear o netleşti
it became clear that belli oldu
it soon became clear yakında belli oldu
it became increasingly clear giderek daha netleşti
when it became clear netleştiğinde
became clear that belli oldu
became very clear çok netleşti
once it became clear bir zamanlar netleşti
it became quite clear oldukça netleşti
when it became clear that anlaşıldığı zaman
became abundantly clear berraklaştı
it became very clear çok netleşti
became painfully clear acı netleşti
it soon became clear that yakında belli oldu
it became clear to me that bana belli oldu
became increasingly clear giderek daha netleşti
once it became clear that bir zamanlar belli oldu ki
became less clear daha az belirginleşti
only became clear sadece belli oldu
everything became clear her şey netleşti
after it became clear netleştikten sonra
it thus became clear böylece netleşti
it became clear to him onun için netleşti
as became clear netleştiği gibi
after it became clear that netleştikten sonra
it became very clear that, çok netleşti ki,
became too clear çok net oldu
suddenly became clear aniden belli oldu
it became quite clear that açıkça belli oldu
became clear during meeting toplantı sırasında netleşti
it became clear for için belli oldu
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
quickly hızlı bir şekilde
as quickly as possible olabildiğince çabuk