it became clear that

it became clear that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it became clear that belli oldu

it became clear that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

became clear netleşti
it became clear o netleşti
it soon became clear yakında belli oldu
it became increasingly clear giderek daha netleşti
when it became clear netleştiğinde
quickly became clear hızlıca belli oldu
became clear that belli oldu
became very clear çok netleşti
once it became clear bir zamanlar netleşti
it became quite clear oldukça netleşti
it quickly became clear hızla belli oldu
when it became clear that anlaşıldığı zaman
became abundantly clear berraklaştı
it became very clear çok netleşti
became painfully clear acı netleşti
it soon became clear that yakında belli oldu
it became clear to me that bana belli oldu
became increasingly clear giderek daha netleşti
once it became clear that bir zamanlar belli oldu ki
became less clear daha az belirginleşti
only became clear sadece belli oldu
everything became clear her şey netleşti
after it became clear netleştikten sonra
it thus became clear böylece netleşti
it became clear to him onun için netleşti
as became clear netleştiği gibi
after it became clear that netleştikten sonra
it became very clear that, çok netleşti ki,
became too clear çok net oldu
suddenly became clear aniden belli oldu
it became quite clear that açıkça belli oldu
became clear during meeting toplantı sırasında netleşti
it became clear for için belli oldu
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
became oldu
became aware farkında olmak
became apparent görünür olmak
became available müsait oldu
became known tanındı
he became o oldu
has became oldu
it became dönüştü
became effective etkili oldu
became involved dahil oldu
it became apparent belli oldu
i became oldum
became due nedeniyle oldu
became popular popüler olmak