clear desk and clear screen

clear desk and clear screen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
clear desk and clear screen net masa ve net ekran

clear desk and clear screen terimi için benzer kelimeler ve anlamları

clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
desk-to-desk assessment masadan masaya değerlendirme
desk screen masa ekranı
on-screen and off-screen ekran üstü ve ekran dışı
clear desk masa temizleyin
clear your desk masanı temizle
from screen to screen ekrandan ekrana
clear screen temiz ekran
clear view screen net görüntü ekranı
clear screen policy ekran politikasını temizle
crystal clear screen kristal berraklığında ekran
registration and information desk kayıt ve bilgi masası
desk and field research masa başı ve saha araştırması
desk and chair masa ve sandalye
front desk and reception ön büro ve resepsiyon
desk research and interviews masa başı araştırması ve röportajlar
desk and line managers masa ve hat yöneticileri
reception and information desk resepsiyon ve bilgi masası
help desk and it yardım masası ve
desk and lounge. masa ve salon.
help desk and technical support yardım masası ve teknik destek
desk and lighting masa ve aydınlatma
help desk and support yardım masası ve destek
desk and office masa ve ofis
and a work desk ve bir çalışma masası
clear width clear height net genişlik net yükseklik
at-desk at-masa
cash desk vezne
city desk şehir masası
copy desk fotokopi masası
cylinder desk silindir masası
desk büro
desk calendar masa takvimi
desk clerk resepsiyonist
desk copier masa fotokopi makinesi
desk jobber büro görevlisi
desk jockey masa jokey
desk pad masa örtüsü
desk work masa işi
desk-bound masa bağlı
desk-size masa boyutu
front desk ön büro
news desk haber masası
partners desk ortaklar masası
partners' desk ortaklar & # x27; büro
reading desk okuma masası
roll-top desk üst bölüm masası
standing desk ayakta masası
writing desk yazı masası
governor winthrop desk vali winthrop masası