it quickly became obvious

it quickly became obvious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it quickly became obvious hızla belli oldu

it quickly became obvious terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it became obvious very quickly çok çabuk belli oldu
it became obvious belli oldu
became obvious belli oldu
it became obvious that belli oldu
became only too obvious sadece çok açık oldu
quickly became hızla oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
quickly became clear hızlıca belli oldu
it quickly became clear hızla belli oldu
it quickly became hızla oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
quickly became the standard hızla standart oldu
we quickly became friends hızla arkadaş olduk
quickly became a leading hızla lider oldu
which quickly became hangi hızla oldu
quickly became popular hızla popüler oldu
non-obvious kesin değil
obvious açık
it is obvious bu apaçık
obvious choice bariz seçim
it is obvious that açıktır ki
state the obvious açıkça belirt
for obvious reasons bariz sebeplerden dolayı
immediately obvious apaçık belli
less obvious daha az belirgin
stating the obvious açıkça belirtmek
it becomes obvious belli oluyor
it's obvious açıktır
blindingly obvious gözle görülür biçimde belirgin
pretty obvious gayet açık
it's obvious that açıktır ki
become obvious belirginleşmek
patently obvious açıkça belli
obvious damage bariz zarar
is obvious açık
it seems obvious bariz görünüyor
not obvious açık değil
make obvious açıklığa kavuşturmak
make it obvious belli et
no obvious açık değil
be obvious açık ol
painfully obvious acı verici
becomes obvious belirginleşir
it is not obvious belli değil
more obvious daha açık, daha belli
obvious defects belirgin kusurlar
obvious idea açık fikir
obvious signs bariz işaretler
beyond the obvious açıkça ötesinde
quite obvious aşikar