quadrate muscle of sole

quadrate muscle of sole teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı