quadrate muscle of upper lip

quadrate muscle of upper lip teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrate muscle of upper lip üst dudağın kuadrat kası

quadrate muscle of upper lip terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lumbar quadrate muscle bel kuadrat kası
plantar quadrate muscle plantar kuadrat kas
quadrate muscle of loins bel kuvveti kası
quadrate muscle of sole tabanının kuadrat kası
quadrate muscle of thigh uyluk kası kası
quadrate pronator muscle kuadrat pronator kası
elevator muscle of upper lip üst dudağın yükseltilmiş kasları
elevator muscle of upper lip and wing of nose üst dudak ve burun kanadı asansör kas
quadrate uydurmak
quadrate foramen kadran foramen
quadrate lobe kuadrat lob
depressor muscle of lower lip alt dudaktaki depresif kas
keep a stiff upper lip sert bir üst dudak tutmak
stiff upper lip sert üst dudak
thin upper lip ince üst dudak
a stiff upper lip sert bir üst dudak
upper lip lines üst dudak çizgileri
keep stiff upper lip üst dudak sert kalsın
kept a stiff upper lip sert bir üst dudak tuttu
above upper lip üst dudağın üstünde
upper lip frenulum üst dudak frenulum
his upper lip üst dudağı
elevator muscle of upper eyelid üst kapaktaki asansör kası
upper arm muscle üst kol kası
upper-upper class. üst-üst sınıf
bite one's lip bir dudağını ısırmak
button one's lip bir düğmenin dudağı düğmesi
cleft lip yarık dudak
curl one's lip kıvrılmış dudak
dorsal lip sırt dudak
fat lip şişman dudak
frenulum of lip dudak çarkı
hapsburg lip hapsburg dudağı
lip dudak
lip gloss dudak parlatıcısı
lip lock dudak kilidi
lip microphone dudak mikrofonu
lip molding dudak kalıplama
lip out çıkarmak
lip reflex dudak refleksi
lip service yapay bağlılık
lip- dudak-
lip-lock dudak-lock
lip-read dudak okumak
lip-reading dudak okuma
lip-sync dudak senkronizasyonu
lip-synch dudak eşzamanlama
slip of the lip dudağın kayması
there's many a slip 'twixt the cup and the lip orada bir sürü kayma var # # x27; bardağı ve dudağı karıştırın
lip balm dudak kremi