quadrate muscle of thigh

quadrate muscle of thigh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrate muscle of thigh uyluk kası kası

quadrate muscle of thigh terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lumbar quadrate muscle bel kuadrat kası
plantar quadrate muscle plantar kuadrat kas
quadrate muscle of loins bel kuvveti kası
quadrate muscle of sole tabanının kuadrat kası
quadrate muscle of upper lip üst dudağın kuadrat kası
quadrate pronator muscle kuadrat pronator kası
quadriceps muscle of thigh uyluğun kuadriseps kası
thigh muscle uyluk kası
front thigh muscle ön uyluk kası
posterior thigh muscle arka uyluk kası
quadrate uydurmak
quadrate foramen kadran foramen
quadrate lobe kuadrat lob
circumflex artery of thigh uyluk sirkumfleks arter
deep artery of thigh uyluk derin arter
lateral cutaneous nerve of thigh uyluk lateral kutanöz sinir
posterior cutaneous nerve of thigh posterior kütanöz sinir
thigh uyluk
thigh-high uyluk yüksek
thigh-slapper uyluk slapper
inner thigh iç uyluk
thigh bone uyluk kemiği
chicken thigh tavuk budu
upper thigh üst uyluk
mid-thigh orta uyluk
outer thigh dış uyluk
thigh lift uyluk kaldırma
bruised thigh çürük uyluk
anterior thigh ön uyluk
front thigh ön uyluk
hip and thigh kalça ve uyluk
thigh length uyluk uzunluğu
thigh support uyluk desteği
anterolateral thigh anterolateral uyluk
thigh pocket uyluk cebi
thigh cuff uyluk manşeti
left thigh sol uyluk
thigh pain uyluk ağrısı
lateral thigh yanal uyluk
anterolateral aspect of the thigh uyluğun anterolateral yönü
thigh-high boots uyluk çizme
posterior thigh arka uyluk
chicken thigh meat tavuk uyluk eti
thigh area uyluk bölgesi
leg thigh bacak uyluk
mid-thigh length orta uyluk uzunluğu
thigh stretch uyluk germek
thigh injury uyluk yaralanması
thigh fat uyluk yağı
calf or thigh baldır veya uyluk