quadrate muscle of loins

quadrate muscle of loins teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı