quadrate pronator muscle

quadrate pronator muscle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrate pronator muscle kuadrat pronator kası

quadrate pronator muscle terimi için benzer kelimeler ve anlamları

round pronator muscle yuvarlak pronator kası
lumbar quadrate muscle bel kuadrat kası
plantar quadrate muscle plantar kuadrat kas
quadrate muscle of loins bel kuvveti kası
quadrate muscle of sole tabanının kuadrat kası
quadrate muscle of thigh uyluk kası kası
quadrate muscle of upper lip üst dudağın kuadrat kası
pronator pronator
pronator quadratus pronator kuadratus
pronator muscles pronator kasları
quadrate uydurmak
quadrate foramen kadran foramen
quadrate lobe kuadrat lob
abdominal external oblique muscle karın dış eğik kas
abdominal internal oblique muscle karın iç eğik kas
abdominal muscle deficiency syndrome karın kas eksikliği sendromu
abductor muscle of big toe ayak başparmağı abdüktör kas
abductor muscle of little finger küçük parmak abductor kas
abductor muscle of little toe küçük parmağın abdüktör kası
adductor muscle of big toe ayak başparmağı indüktör kas
adductor muscle of thumb başparmak indüktör kas
anconeous muscle akut kas
anterior rectus muscle of head başın ön rektus kası
anterior scalene muscle ön skualen kası
appendicular muscle ek kas
articular muscle eklem kası
articular muscle of elbow eklem dirsek kası
articular muscle of knee diz eklem kası
aryepiglottic muscle aripeptik kas
arytenoid muscle aritenoid kası
auricular muscle kulak kasları
axial muscle eksenel kas
bell's muscle zilin kas
brachial muscle brakiyal kas
bronchoesophageal muscle bronşözofageal kas
brücke's muscle brücke kas
cardiac muscle kalp kası
ceratocricoid muscle ceratocricoid kas
cervical iliocostal muscle servikal iliocostal kas
cervical longissimus muscle servikal longissimus kası
cheek muscle yanak kası
chin muscle çene kası
ciliary muscle siliyer kas
coccygeal muscle koksigeal kas
coracobrachial muscle krakobraşiyal kas
corrugator muscle corrugator kas
cricoarytenoid muscle kricoarytenoid kas
cricothyroid muscle kirotiroid kas
cruciate muscle çapraz kas
cutaneous muscle kutanöz kas