valence electrons

valence electrons teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı