valence electrons

valence electrons teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence electrons değerlik elektronları

valence electrons terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valence değerlik
valence band değerlik grubu
valence electron değerlik elektronu
valence-conduction band değerlik iletim bandı
valence-shell değerlik kabuklu
valence bond değer bağı
political valence politik değer
valence state değerlik hali
in the valence band değerlik bandında
valence, france valence, france
unpaired electrons eşlenmemiş elektronlar
beam of electrons elektron demeti
free electrons serbest elektronlar
flow of electrons elektron akışı
high speed electrons yüksek hızlı elektronlar
outer electrons dış elektronlar
high energy electrons yüksek enerjili elektronlar
electrons and holes elektronlar ve delikler
lone pair electrons yalnız çift elektronlar
drift of electrons elektronların kayması
cloud of electrons elektron bulutu
electrons loose elektronlar gevşek
remove electrons elektronları çıkarın
lone pair of electrons yalnız elektron çifti
movement of electrons elektronların hareketi
excess electrons aşırı elektron
negatively charged electrons negatif yüklü elektronlar
moving electrons hareketli elektronlar
electrons collide elektronlar çarpışır
energetic electrons enerjik elektronlar
shed electrons elektron döken
charged electrons yüklü elektronlar
paired electrons eşleşmiş elektronlar
eject electrons elektronları çıkarmak
emitted electrons yayılan elektronlar
orbiting electrons yörüngeli elektronlar
hot electrons sıcak elektronlar
arrangement of electrons elektronların düzenlenmesi
electrons freed elektronlar serbest
k shell electrons k kabuk elektronları
not electrons elektron değil
individual electrons bireysel elektronlar
flowing electrons akan elektronlar
freed electrons serbest elektronlar
electrons in a cloud bir bulut içinde elektronlar
electrons move elektronlar hareket
electrons loose from elektronlar gevşek
electrons thus böylece elektronlar
knock electrons elektronları vurmak
electrons revolve elektronlar döner