valence electron

valence electron teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence electron değerlik elektronu

valence electron terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valence değerlik
valence band değerlik grubu
valence electrons değerlik elektronları
valence-conduction band değerlik iletim bandı
valence-shell değerlik kabuklu
valence bond değer bağı
political valence politik değer
valence state değerlik hali
in the valence band değerlik bandında
valence, france valence, france
auger-electron burgu elektron
electron elektron
electron affinity elektron ilgisi
electron camera elektron kamerası
electron capture elektron yakalama
electron carrier elektron taşıyıcısı
electron diffraction elektron kırınımı
electron gun elektron silahı
electron hole elektron deliği
electron lens elektron merceği
electron micrograph elektron mikrografisi
electron microscope elektron mikroskobu
electron multiplier elektron çarpanı
electron neutrino elektron nötrino
electron optics elektron optiği
electron pair elektron çifti
electron paramagnetic resonance elektron paramanyetik rezonans
electron probe microanalysis elektron probu mikroanalizi
electron radiography elektron radyografisi
electron spin resonance elektron dönüş rezonansı
electron telescope elektron teleskopu
electron transport elektron taşınımı
electron tube elektron tüpü
electron volt elektron volt
electron-neutrino elektron nötrinonun
electron-ray tube elektron ışını tüpü
electron-volt elektron voltluk
free electron serbest elektron
immune electron microscopy immün elektron mikroskobu
million electron volts milyon elektron volt
positive electron pozitif elektron
scanning electron microscope taramalı elektron mikroskobu
secondary electron ikincil elektron
valency electron değerlik elektronu
electron beam elektron demeti
scanning electron microscopy taramalı elektron mikroskobu
electron acceptor elektron alıcısı
transmission electron microscopy transmisyon elektron mikroskobu
electron shell elektron kabuğu
electron donor elektron donörü