valence-conduction band

valence-conduction band teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valence-conduction band değerlik iletim bandı

valence-conduction band terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valence band değerlik grubu
in the valence band değerlik bandında
valence değerlik
valence electron değerlik elektronu
valence electrons değerlik elektronları
valence-shell değerlik kabuklu
valence bond değer bağı
political valence politik değer
valence state değerlik hali
valence, france valence, france
conduction band iletim bandı
band by band basis bant bazında grup
air conduction hava iletimi
atrial conduction atriyal iletim
atrioventricular conduction atriyoventriküler iletim
bone conduction kemik iletimi
conduction iletme
conduction analgesia iletim analjezi
conduction anesthesia iletim anestezisi
conduction aphasia iletim afazi
intra-atrial conduction atriyal iletim
intraventricular conduction intraventriküler iletim
nerve conduction sinir iletimi
saltatory conduction tuzlu iletim
synaptic conduction sinaptik iletim
ventricular conduction ventriküler iletim
heat conduction ısı iletimi
cardiac conduction kalp iletimi
conduction block iletim bloğu
conduction system iletim sistemi
nerve conduction study sinir iletim çalışması
conduction abnormalities iletim anormallikleri
electrical conduction elektriksel iletim
nerve conduction velocity sinir iletim hızı
conduction disturbance iletim bozukluğu
thermal conduction ısıl iletkenlik
cardiac conduction system kalp iletim sistemi
conduction pathway iletim yolu
water conduction su iletimi
nerve conduction test sinir iletim testi
conduction of business iş yürütülmesi
conduction path iletim yolu
heart conduction disorder kalp iletim bozukluğu
conduction velocity iletim hızı
nerve conduction velocity test sinir iletim hızı testi
av conduction av iletimi
electrical conduction system elektriksel iletim sistemi
conduction of surveys anket yapılması
intrinsic conduction içsel iletim
conduction of studies çalışmaların yürütülmesi