sacral crest

sacral crest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral crest sakral kret

sacral crest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lateral sacral vein lateral sakral ven
median sacral vein ortanca sakral ven
sacral sakrum
sacral artery sakral arter
sacral canal sakral kanal
sacral flexure sakral eğilme
sacral foramen sakral foramen
sacral ganglion sakral ganglion
sacral nerve sakral sinir
sacral plexus sakral pleksus
sacral splanchnic nerve sakral splanchnic sinir
sacral dimple sakral gamze
sacral spine sakral omurga
sacral promontory kuyruk sokumu
sacral region sakral bölge
sacral vertebrae sakral omur
sacral nerves sakral sinirler
sacral chakra sakral çakra
cranial sacral kranyal sakral
lumbar sacral lomber sakral
sacral area sakral alan
sacral hiatus sakral hiatus
sacral agenesis sakral agenezisi
sacral neuromodulation sakral nöromodülasyon
sacral nerve stimulation sakral sinir stimülasyonu
sacral building sakral yapı
sacral sitting sakral oturma
cranial sacral therapy kranial sakral terapi
sacral root sakral kök
sacral bone sakral kemik
sacral pad sakral ped
sacral pressure sakral baskı
sacral colpopexy sakral kolpopeksi
sacral fractures sakral kırıklar
sacral objects sakral nesneler
lumbar-sacral-orthosis bel sakral-ortez
sacral music sakral müzik
sacral nerve roots sakral sinir kökleri
abdominal sacral colpopexy abdominal sakral kolpopeksi
cranial sacral system kranyal sakral sistem
sacral plexus chakra sakral pleksus çakrası
ampullary crest ampuller kreti
anterior lacrimal crest ön lakrimal kret
crest ibik
crest cloud kret bulut
crest coronet taç taç
crest rail kret ray
crest syndrome kret sendromu
crest-coronet crest-taç
ethmoidal crest etmoidal kret