sacral artery

sacral artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral artery sakral arter

sacral artery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lateral sacral vein lateral sakral ven
median sacral vein ortanca sakral ven
sacral sakrum
sacral canal sakral kanal
sacral crest sakral kret
sacral flexure sakral eğilme
sacral foramen sakral foramen
sacral ganglion sakral ganglion
sacral nerve sakral sinir
sacral plexus sakral pleksus
sacral splanchnic nerve sakral splanchnic sinir
sacral dimple sakral gamze
sacral spine sakral omurga
sacral promontory kuyruk sokumu
sacral region sakral bölge
sacral vertebrae sakral omur
sacral nerves sakral sinirler
sacral chakra sakral çakra
cranial sacral kranyal sakral
lumbar sacral lomber sakral
sacral area sakral alan
sacral hiatus sakral hiatus
sacral agenesis sakral agenezisi
sacral neuromodulation sakral nöromodülasyon
sacral nerve stimulation sakral sinir stimülasyonu
sacral building sakral yapı
sacral sitting sakral oturma
cranial sacral therapy kranial sakral terapi
sacral root sakral kök
sacral bone sakral kemik
sacral pad sakral ped
sacral pressure sakral baskı
sacral colpopexy sakral kolpopeksi
sacral fractures sakral kırıklar
sacral objects sakral nesneler
lumbar-sacral-orthosis bel sakral-ortez
sacral music sakral müzik
sacral nerve roots sakral sinir kökleri
abdominal sacral colpopexy abdominal sakral kolpopeksi
cranial sacral system kranyal sakral sistem
sacral plexus chakra sakral pleksus çakrası
accessory obturator artery aksesuar obturator arter
acromiothoracic artery akromiyotorasik arter
alveolar artery alveoler arter
angular artery açısal arter
anterior malleolar artery ön malleoler arter
appendicular artery apendiküler arter
arcuate artery kavisli arter
arcuate artery of kidney böbreğin kavisli arteri
artery arter