sacral splanchnic nerve

sacral splanchnic nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral splanchnic nerve sakral splanchnic sinir

sacral splanchnic nerve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lesser splanchnic nerve küçük splanchnic sinir
lowest splanchnic nerve en düşük splanchnic sinir
lumbar splanchnic nerve lomber splanchnic sinir
pelvic splanchnic nerve pelvik splanchnic sinir
splanchnic nerve splanchnic sinir
greater splanchnic nerve büyük splanchnic sinir
sacral nerve sakral sinir
sacral nerve stimulation sakral sinir stimülasyonu
sacral nerve roots sakral sinir kökleri
splanchnic iç organlarla ilgili
splanchnic anesthesia splanchnic anestezi
splanchnic ganglion splanchnic ganglion
splanchnic wall splanchnic duvar
splanchnic perfusion splanchnic perfüzyon
splanchnic bed splanchnic yatak
pelvic splanchnic pelvik splanchnic
lateral sacral vein lateral sakral ven
median sacral vein ortanca sakral ven
sacral sakrum
sacral artery sakral arter
sacral canal sakral kanal
sacral crest sakral kret
sacral flexure sakral eğilme
sacral foramen sakral foramen
sacral ganglion sakral ganglion
sacral plexus sakral pleksus
sacral dimple sakral gamze
sacral spine sakral omurga
sacral promontory kuyruk sokumu
sacral region sakral bölge
sacral vertebrae sakral omur
sacral nerves sakral sinirler
sacral chakra sakral çakra
cranial sacral kranyal sakral
lumbar sacral lomber sakral
sacral area sakral alan
sacral hiatus sakral hiatus
sacral agenesis sakral agenezisi
sacral neuromodulation sakral nöromodülasyon
sacral building sakral yapı
sacral sitting sakral oturma
cranial sacral therapy kranial sakral terapi
sacral root sakral kök
sacral bone sakral kemik
sacral pad sakral ped
sacral pressure sakral baskı
sacral colpopexy sakral kolpopeksi
sacral fractures sakral kırıklar
sacral objects sakral nesneler
lumbar-sacral-orthosis bel sakral-ortez