sacral flexure

sacral flexure teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral flexure sakral eğilme

sacral flexure terimi için benzer kelimeler ve anlamları

basicranial flexure bazal eğilme
caudal flexure kaudal eğilme
cephalic flexure sefalik eğilme
cervical flexure servikal eğilme
cranial flexure kranial eğilme
dorsal flexure sırt eğrisi
duodenojejunal flexure duodenojejunal eğrisi
flexure eğilme
hepatic flexure hepatik eğilme
left colic flexure sol kolik bükülme
lumbar flexure bel esnekliği
mesencephalic flexure mezensefalik eğilme
pontine flexure pontin eğrisi
right colic flexure sağ kolik bükülme
sigmoid flexure sigmoid eğrisi
splenic flexure dalak eğrisi
telencephalic flexure telensefalik eğilme
transverse rhombencephalic flexure enine eşkenar dörtgen eğimli
flexure strength eğilme dayanımı
flexure test eğilme deneyi
flexure resistance eğilme direnci
flexure design esnek tasarım
flexure device bükme aleti
flexure cantilever beam esnek dirsek kiriş
compression-flexure sıkıştırma bükülme
flexure bending bükme bükme
lateral flexure yanal eğilme
alternating flexure değişken eğilme
lateral sacral vein lateral sakral ven
median sacral vein ortanca sakral ven
sacral sakrum
sacral artery sakral arter
sacral canal sakral kanal
sacral crest sakral kret
sacral foramen sakral foramen
sacral ganglion sakral ganglion
sacral nerve sakral sinir
sacral plexus sakral pleksus
sacral splanchnic nerve sakral splanchnic sinir
sacral dimple sakral gamze
sacral spine sakral omurga
sacral promontory kuyruk sokumu
sacral region sakral bölge
sacral vertebrae sakral omur
sacral nerves sakral sinirler
sacral chakra sakral çakra
cranial sacral kranyal sakral
lumbar sacral lomber sakral
sacral area sakral alan
sacral hiatus sakral hiatus