sacral nerve

sacral nerve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacral nerve sakral sinir

sacral nerve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacral splanchnic nerve sakral splanchnic sinir
sacral nerve stimulation sakral sinir stimülasyonu
sacral nerve roots sakral sinir kökleri
lateral sacral vein lateral sakral ven
median sacral vein ortanca sakral ven
sacral sakrum
sacral artery sakral arter
sacral canal sakral kanal
sacral crest sakral kret
sacral flexure sakral eğilme
sacral foramen sakral foramen
sacral ganglion sakral ganglion
sacral plexus sakral pleksus
sacral dimple sakral gamze
sacral spine sakral omurga
sacral promontory kuyruk sokumu
sacral region sakral bölge
sacral vertebrae sakral omur
sacral nerves sakral sinirler
sacral chakra sakral çakra
cranial sacral kranyal sakral
lumbar sacral lomber sakral
sacral area sakral alan
sacral hiatus sakral hiatus
sacral agenesis sakral agenezisi
sacral neuromodulation sakral nöromodülasyon
sacral building sakral yapı
sacral sitting sakral oturma
cranial sacral therapy kranial sakral terapi
sacral root sakral kök
sacral bone sakral kemik
sacral pad sakral ped
sacral pressure sakral baskı
sacral colpopexy sakral kolpopeksi
sacral fractures sakral kırıklar
sacral objects sakral nesneler
lumbar-sacral-orthosis bel sakral-ortez
sacral music sakral müzik
abdominal sacral colpopexy abdominal sakral kolpopeksi
cranial sacral system kranyal sakral sistem
sacral plexus chakra sakral pleksus çakrası
abducens nerve abducens sinir
abducent nerve abdukent sinir
accelerator nerve hızlandırıcı sinir
accessory nerve aksesuar sinir
accessory phrenic nerve aksesuar frenik sinir
acoustic nerve akustik sinir
afferent nerve afferent sinir
anococcygeal nerve anokoksigeal sinir
anterior ampullar nerve ön ampullar siniri