sack time

sack time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı