sack suit

sack suit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı