it has been made clear

it has been made clear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it has been made clear anlaşıldı

it has been made clear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

been made clear netleştirildi
has made it clear belli etti
has made clear netleştirdi
has made it quite clear açıkça belli etti
has made clear that açıkça belirtti
has made this clear bunu netleştirdi
has made it clear that açıkça belli etti
law has made clear kanun açıkça
has made clear difference net bir fark yarattı
it has been clear açıktı
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
it has never been clear asla net olmamıştı
has been very clear çok açıktı
has not been clear net değildi
has been clear that açıktı
it has been clear that belliydi
it has never been more clear daha net olmamıştı
has not been clear enough yeterince açık olmamıştı
has been clear for some time bir süredir açıktı
it has been clear from the very beginning, en başından beri belliydi,
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
has been made yapıldı
every effort has been made her türlü çaba gösterildi
progress has been made ilerleme kaydedildi
has been made available kullanıma sunuldu
provision has been made hüküm yapıldı
has been made aware farkında yapıldı
payment has been made ödeme yapıldı
has been made possible mümkün oldu
while every effort has been made her türlü çaba gösterilmiş iken
some progress has been made bazı ilerlemeler kaydedilmiştir
every attempt has been made her girişimde bulunuldu
has not been made yapılmadı
a start has been made bir başlangıç yapıldı
no allowance has been made ödenek yok
no provision has been made hüküm verilmemiş
allowance has been made ödenek yapıldı
no attempt has been made denenmedi
little progress has been made az ilerleme kaydedilmiştir
every effort has been made to ensure sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir
a request has been made bir istek yapıldı
significant progress has been made önemli ilerleme kaydedilmiştir
has been duly made usulüne uygun yapıldı
has already been made zaten yapıldı
has been made redundant gereksiz yapıldı
much progress has been made çok ilerleme kaydedilmiştir
has been made public halka açıklandı
has been made for için yapıldı