it has been clear from the very beginning,

it has been clear from the very beginning, teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it has been clear from the very beginning, en başından beri belliydi,

it has been clear from the very beginning, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

has been very clear çok açıktı
it is clear from the beginning baştan belli
it was clear from the beginning en baştan belliydi
it's clear from the beginning başlangıçtan itibaren net
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
from the very beginning başından beri
very beginning çok başlangıç
at the very beginning ilk başlarda
since the very beginning en başından beri
in the very beginning en baştan
from its very beginning en başından beri
started from the very beginning en baştan başladı
at the very beginning of term terimin başında
the very beginning of 2010 2010'un başlangıcı
very encouraging beginning çok cesaret verici bir başlangıç
marked the very beginning en başlangıcı oldu
from the very beginning of my studies çalışmalarımın başından beri
from the very beginning until en baştan
2. start at the very beginning 2. en baştan başla
it has been clear açıktı
it has been made clear anlaşıldı
it has been clear for some time bir süredir belli oldu
it has never been clear asla net olmamıştı
has not been clear net değildi
has been clear that açıktı
it has been clear that belliydi
it has never been more clear daha net olmamıştı
has not been clear enough yeterince açık olmamıştı
has been clear for some time bir süredir açıktı
has its beginning başlangıcı var
after the chair has announced the beginning of voting başkan oylamanın başladığını ilan ettikten sonra
the game has beginning oyun başlıyor
clear desk and clear screen net masa ve net ekran
clear desk and clear screen policy masa temizleyin ve ekran politikasını temizleyin
clear width clear height net genişlik net yükseklik
has been very successful çok başarılı oldu
has been very supportive çok destek oldu
has been very busy çok meşguldü
has been very active çok aktif olmuş
has been doing very well çok iyi gidiyor
has been very helpful çok yardımcı oldu
has been very slow çok yavaş oldu
has been very rapid çok hızlı oldu
has been very positive çok olumlu oldu
it has been very interesting çok ilginçti
has been very critical çok kritik oldu
has been very çok oldu
has been very involved çok yer aldı
has been very vocal çok vokal oldu