cabbage rose

cabbage rose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbage rose lahana gülü