cabbage-tree hat

cabbage-tree hat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı