cabbage tree

cabbage tree teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cabbage tree lahana ağacı