wake island

wake island teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake island uyanık ada

wake island terimi için benzer kelimeler ve anlamları

island-island bridge ada-ada köprüsü
american wake amerikan uyanışı
finnegans wake finlangans uyanmak
in the wake of sonrasında
lyke-wake lyke-uyanıklık
prairie wake-robin kır uyandırma robin
sleep-wake cycle uyku-uyanıklık döngüsü
to wake the dead, loud enough ölüleri uyandırmak, yeterince yüksek sesle
wake uyanmak
wake-robin uyandırma robin
wake-up uyanmak
wake-up call uyanma çağrısı
wake up uyanmak
wake me up beni uyandır
wake up call uyanma çağrısı
in its wake onun ardında
in their wake onların ardında
wake of uyanmak
i wake up uyandım
wake on lan lan üzerinde uyanmak
in his wake onun ardından
wake up early erken kalk
wake effect uyandırma efekti
wake turbulence türbilansa girmek
wake up and smell the coffee uyan ve kahveyi kokla
wake you up seni uyandırmaya
wake up service uyandırma servisi
in the wake of the crisis kriz sonrasında
wake him up onu uyandır
a wake up call uyandırma çağrısı
just wake up sadece uyan
wake mode uyandırma modu
wake over uyandırmak
when i wake up ben uyandığım zaman
wake up time uyanma zamanı
wake on uyanmak
wake up to the fact gerçeğe uyanmak
wake of death ölümün uyanışı
funeral wake cenaze töreni
so wake me up bu yüzden beni uyandır
its wake onun uyanışı
i just wake up yeni uyandım
boat wake tekne uyandırma
wake button uyandırma düğmesi
wake up signal uyandırma sinyali
on the wake of ardında
wake up to the fact that gerçeğe uyanmak
when you wake up uyandığında
wake of the crisis krizden sonra
i wake up early erken uyanırım