wake-up call

wake-up call teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake-up call uyanma çağrısı

wake-up call terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wake up call uyanma çağrısı
a wake up call uyandırma çağrısı
wake-up call service uyandırma servisi
need a wake up call uyandırma servisine ihtiyaç duymak
was a wake-up call uyandırma çağrısıydı
should be a wake- up call for all herkes için uyandırma çağrısı olmalı
real wake-up call gerçek uyandırma çağrısı
a wake-up call about hakkında uyandırma çağrısı
this is your wake up call bu senin uyandırma çağrın
to cancel a wake-up call uyandırma çağrısını iptal etmek için
give a wake-up call uyandırma çağrısı yapmak
personal wake up call kişisel uyandırma çağrısı
wake up call for me uyandırma beni ara
wake-up call morning uyandırma servisi
be a wake- up call for all herkes için uyandırma çağrısı olmak
issue wake up call sorun uyandırma çağrısı
wake p call p çağrı yapmak
dramatic wake up call dramatik uyandırma çağrısı
morning wake up call sabah uyandırma çağrısı
served as a wake-up call uyandırma çağrısı olarak görev yaptı
a real wake up call gerçek bir uyandırma çağrısı
call-by-call call-çağrı tarafından
call-by-call basis çağrı bazında arama
american wake amerikan uyanışı
finnegans wake finlangans uyanmak
in the wake of sonrasında
lyke-wake lyke-uyanıklık
prairie wake-robin kır uyandırma robin
sleep-wake cycle uyku-uyanıklık döngüsü
to wake the dead, loud enough ölüleri uyandırmak, yeterince yüksek sesle
wake uyanmak
wake island uyanık ada
wake-robin uyandırma robin
wake-up uyanmak
wake up uyanmak
wake me up beni uyandır
in its wake onun ardında
in their wake onların ardında
wake of uyanmak
i wake up uyandım
wake on lan lan üzerinde uyanmak
in his wake onun ardından
wake up early erken kalk
wake effect uyandırma efekti
wake turbulence türbilansa girmek
wake up and smell the coffee uyan ve kahveyi kokla
wake you up seni uyandırmaya
wake up service uyandırma servisi
in the wake of the crisis kriz sonrasında
wake him up onu uyandır