earned run average

earned run average teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earned run average kazanılan koşu ortalaması

earned run average terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earned run kazanılan koşu
long-run average uzun vadeli ortalama
average run length ortalama koşu uzunluğu
average run-time ortalama çalışma süresi
long-run average incremental cost uzun dönem ortalama artan maliyet
long run average incremental costing uzun dönem ortalama artan maliyet
run average ortalama koşmak
run-to-run çalıştırmak ve çalıştırma
run ran run koş koştu koş
run lola run koşmak lola koşmak
run to run variation varyasyon çalıştırmak için koş
run to run precision hassasiyete koşmak
a penny saved is a penny earned tasarruf edilmiş bir kuruş kazanılmış bir kuruştur. damlaya damlaya göl olur
earned income kazanılmış gelir
earned surplus kazanılan fazla
penny saved is a penny earned, a kaydedilen kuruş kazanılan bir kuruş, bir
well-earned iyi gelirli
earned kazanılan
hard-earned zor kazanılan
earned media kazanılmış medya
interest earned kazanılan faiz
earned value kazanılmış değer
earned income tax credit kazanılmış gelir vergisi kredisi
earned income credit kazanılmış gelir kredisi
income earned kazanılan gelir
earned premium kazanılmış prim
credits earned kredi kazanıldı
hard earned money zor kazanılmış para
fully earned tam kazanılmış
earned value management kazanılmış değer yönetimi
annual percentage yield earned yıllık yüzde verim kazanılmış
degree earned kazanılmış rütbe
fees earned kazanılan ücretler
earned him onu kazandım
earned out kazanılmış
earned revenue kazanılmış gelir
i earned it ben kazandım
earned interest kazanılmış faiz
deemed earned kazanılmış sayılan
has earned kazandı
to be earned kazanılmak
points earned kazanılan puanlar
net earned premium net kazanılmış prim
earned leave kazanılmış izin
credit earned kredi kazanıldı
net premiums earned kazanılan net primler
revenue earned kazanılan gelir
earned a degree derece kazandı
hours earned kazanılan saat
wages earned kazanılan ücret