earned income

earned income teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earned income kazanılmış gelir

earned income terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earned income tax credit kazanılmış gelir vergisi kredisi
earned income credit kazanılmış gelir kredisi
income earned kazanılan gelir
earned income tax kazanılmış gelir vergisi
earned income disregard kazanılmış gelir ihmali
foreign earned income yabancı kazanılmış gelir
taxable earned income vergiye tabi kazanılmış gelir
gross earned income brüt kazanılmış gelir
advance earned income credit avans kazanılmış gelir kredisi
net income earned kazanılan net gelir
interest income earned kazanılan faiz geliri
foreign earned income exclusion yabancı kazanılmış gelir hariç tutma
advanced earned income credit gelişmiş kazanılmış gelir kredisi
any income earned kazanılan herhangi bir gelir
earned and unearned income kazanılmış ve kazanılmamış gelir
of income earned kazanılan gelir
net earned income net kazanılmış gelir
income earned by the fund fondan kazanılan gelir
estimated earned income tahmini kazanılmış gelir
taxation of income earned kazanılan gelirin vergilendirilmesi
from earned income kazanılmış gelirden
ratio of estimated female to male earned income tahmini kadının erkek kazancına oranı
earned income strategy kazanılmış gelir stratejisi
taxation income earned kazanılan vergi geliri
increase in the earned income tax credit kazanılmış gelir vergisi kredisinde artış
does not make you eligible for the earned income credit kazanılan gelir kredisi için uygun kılmaz
income earned on investment yatırımdan kazanılan gelir
gross income earned brüt gelir
earned income exclusion kazanılmış gelir hariç tutma
income received but not earned alınan ancak kazanılmayan gelir
earned or unearned income kazanılmış veya kazanılmamış gelir
of earned income kazanılmış gelirin
income received but not yet earned alınan ancak henüz kazanılmayan gelir
when the income is earned gelir elde edildiğinde
earned premium income kazanılmış prim geliri
no earned income kazanılmış gelir yok
expand the earned income tax credit kazanılmış gelir vergisi kredisini genişletmek
taxes on income earned kazanılan gelir vergileri
income earned offshore denizden elde edilen gelir
income before income taxes gelir vergisi öncesi gelir
income before provision for income taxes gelir vergisi karşılığı öncesi gelir
statement of income and other comprehensive income gelir tablosu ve diğer kapsamlı gelir
low-income and middle-income countries düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler
net income and comprehensive income net gelir ve kapsamlı gelir
low income and lower middle-income düşük gelir ve düşük orta gelir
net income and other comprehensive income net gelir ve diğer kapsamlı gelir
statements of income comprehensive income gelir tablosu kapsamlı gelir tablosu
income for corporate income tax purposes kurumlar vergisi amaçlı gelirler
comprehensive income that meet the framework's definition of income or çerçevenin gelir tanımını karşılayan kapsamlı gelir veya
income tax paid on income gelir üzerinden ödenen gelir vergisi