earned surplus

earned surplus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earned surplus kazanılan fazla

earned surplus terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earned surplus reserve kazanılan fazla rezerv
capital surplus sermaye fazlası
paid-in surplus ödenmiş fazla
surplus fazlalık
surplus value artı değer
war surplus savaş fazlası
trade surplus ticaret fazlası
budget surplus bütçe fazlası
surplus funds fazla fon
current account surplus cari hesap fazlası
consumer surplus tüketici fazlalığı
surplus cash fazla nakit
surplus assets fazla varlıklar
contributed surplus katkıda bulunan fazla
cash surplus nakit fazlası
surplus material fazlalık malzeme
primary surplus faiz dışı fazla
surplus food fazlası gıda
surplus capacity fazlası kapasite
revaluation surplus yeniden değerleme fazlası
primary budget surplus faiz dışı bütçe fazlası
gross operating surplus brüt işletme fazlası
account surplus hesap fazlası
operating surplus işletme fazlası
surplus stock fazlası stok
surplus income fazla gelir
net surplus net fazla
fiscal surplus mali fazla
surplus countries fazlası olan ülkeler
surplus production üretim fazlası
surplus energy fazla enerji
surplus property fazlalık özelliği
surplus to requirements ihtiyaçlara fazlası
economic surplus ekonomik fazla
surplus labor fazla emek
out of surplus fazlasıyla
surplus equipment fazlası ekipman
export surplus ihracat fazlası
capital and surplus sermaye ve fazlalık
surplus money fazla para
run a surplus fazla ver
running a surplus fazlası veren
primary fiscal surplus faiz dışı fazla
surplus product fazla ürün
policyholder surplus poliçe sahibi fazlası
surplus lines fazlalık hatlar
surplus power fazla güç
surplus notes fazlalık notlar
surplus capital fazla sermaye
surplus amount fazlası