r reasons of

r reasons of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r reasons of r nedenleri

r reasons of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

for these reasons bu nedenlerden dolayı
reasons for nedenleri
reasons why bunun sebepleri
for security reasons güvenlik nedeniyle
reasons behind arkasındaki nedenler
for many reasons bir çok sebepten ötürü
for reasons of nedenleriyle
for the following reasons aşağıdaki sebeplerden dolayı
for all these reasons tüm bu nedenlerden ötürü
for a number of reasons birkaç nedenden dolayı
for reasons other than dışındaki sebeplerden dolayı
sound reasons sağlam sebepler
for safety reasons güvenlik nedeniyle
give reasons sebep vermek
statement of reasons sebeplerin beyanı
for several reasons birkaç nedenden dolayı
for various reasons çeşitli sebeplerden dolayı
for two reasons iki nedenden dolayı
operational reasons operasyonel sebepler
personal reasons kişisel sebepler
for personal reasons kişisel nedenlerden dolayı
one of the reasons sebeplerden biri
one of the reasons why nedenlerinden biri
medical reasons tıbbi nedenler
reasons to believe inanmak için sebepler
economic reasons ekonomik nedenler
for obvious reasons bariz sebeplerden dolayı
for practical reasons pratik sebeplerden dolayı
for a variety of reasons çeşitli sebeplerden dolayı
reasons other than dışındaki sebepler
for the right reasons doğru sebeplerden dolayı
top reasons en önemli nedenler
wrong reasons yanlış sebepler
regulatory reasons düzenleyici sebepler
several reasons birkaç neden
for business reasons iş nedeniyle
practical reasons pratik sebepler
security reasons güvenlik sebepleri
legal reasons yasal sebepler
policy reasons politika nedenleri
various reasons çeşitli sebepler
reasons for leaving ayrılma nedenleri
tax reasons vergi sebepleri
among other reasons diğer sebeplerin yanı sıra
safety reasons güvenlik sebepleri
a number of reasons bir takım sebepler
financial reasons finansal sebepler
overriding reasons geçersiz kılma nedenleri
for health reasons sağlık nedeniyle
right reasons doğru sebepler