a cough

a cough teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a cough öksürük

a cough terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cough cough öksürük öksürük
chin cough çene öksürüğü
cough öksürük
cough drop öksürük pastili
cough mixture öksürük şurubu
cough reflex öksürük refleksi
cough syrup öksürük şurubu
cough up sökülmek
dry cough kuru öksürük
productive cough üretken öksürük
reflex cough refleks öksürük
smoker's cough sigara içen kişinin öksürüğü
whooping cough boğmaca
whooping cough vaccine boğmaca aşısı
cough drops öksürük pastili
hacking cough kuru öksürük
cough suppressant öksürük kesici
bad cough kötü öksürük
chesty cough göğüslü öksürük
barking cough derin öksürük
kennel cough köpek kulübesi öksürük
cough medicine öksürük ilacı
persistent cough kalıcı öksürük
chronic cough kronik öksürük
have a cough öksürmek
i have a cough öksürüğüm var
wet cough ıslak öksürük
whopping cough boğmaca
non-productive cough üretken olmayan öksürük
severe cough şiddetli öksürük
cough up blood kan öksürmek
moist cough nemli öksürük
cough out öksürmek
wheezing cough hırıltılı öksürük
mild cough hafif öksürük
nasty cough kötü öksürük
nagging cough çekici öksürük
cough etiquette öksürük görgü kuralları
smoker's cough sigara içen kişinin öksürüğü
asthma cough astım öksürük
cough assist öksürük yardımcısı
dry hacking cough kuru kesen öksürük
cough it up öksürmek
cough button öksürük düğmesi
irritative cough irritatif öksürük
wheezy cough hırıltılı öksürük
cough up mucus sümük
unexplained cough açıklanamayan öksürük
cough blood öksürük kanı
cough and cold öksürük ve soğuk