non-productive cough

non-productive cough teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
non-productive cough üretken olmayan öksürük

non-productive cough terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cough cough öksürük öksürük
productive cough üretken öksürük
a productive cough üretken bir öksürük
cough is productive öksürük verimlidir
chronic productive cough kronik üretken öksürük
unexplained productive cough açıklanamayan üretken öksürük
non-productive üretken olmayan
non-productive time üretken olmayan zaman
non-productive use üretken olmayan kullanım
non-productive assets üretken olmayan varlıklar
non-productive labor üretken olmayan emek
non-productive stress üretken olmayan stres
non-productive portfolio üretken olmayan portföy
non-productive investments üretken olmayan yatırımlar
non-productive spending üretken olmayan harcama
non-productive work environment üretken olmayan çalışma ortamı
non-productive ages üretken olmayan yaş
chin cough çene öksürüğü
cough öksürük
cough drop öksürük pastili
cough mixture öksürük şurubu
cough reflex öksürük refleksi
cough syrup öksürük şurubu
cough up sökülmek
dry cough kuru öksürük
reflex cough refleks öksürük
smoker's cough sigara içen kişinin öksürüğü
whooping cough boğmaca
whooping cough vaccine boğmaca aşısı
cough drops öksürük pastili
hacking cough kuru öksürük
a cough öksürük
cough suppressant öksürük kesici
bad cough kötü öksürük
chesty cough göğüslü öksürük
barking cough derin öksürük
kennel cough köpek kulübesi öksürük
cough medicine öksürük ilacı
persistent cough kalıcı öksürük
chronic cough kronik öksürük
have a cough öksürmek
i have a cough öksürüğüm var
wet cough ıslak öksürük
whopping cough boğmaca
severe cough şiddetli öksürük
cough up blood kan öksürmek
moist cough nemli öksürük
cough out öksürmek
wheezing cough hırıltılı öksürük
mild cough hafif öksürük