a fact of life

a fact of life teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı