a fact of life

a fact of life teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a fact of life hayatın bir gerçeği

a fact of life terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a fact's a fact bir gerçek
fact of life hayatın gerçeği
as a fact of life hayatın bir gerçeği olarak
is a fact of life hayatın bir gerçeği
it's a fact of life bu bir yaşam gerçeğidir
unfortunate fact of life talihsiz hayat gerçeği
it is an unfortunate fact of life talihsiz bir hayat gerçeği
a sad fact of life hayatın üzücü bir gerçeği
to be a fact of life hayatın gerçeği olmak
a daily fact of life günlük yaşam gerçeği
daily fact of life günlük yaşam gerçeği
inescapable fact of life kaçınılmaz hayat gerçeği
basic fact of life yaşamın temel gerçeği
was a fact of life hayatın bir gerçeği idi
as fact of life hayatın gerçeği olarak
inexorable fact of life hayatın affedilmez gerçeği
real life fact gerçek hayat
has become a fact of life hayatın bir gerçeği haline geldi
this is a fact of life bu hayatın bir gerçeği
fact o life hayat o
was already a fact of life zaten hayatın bir gerçeği idi
fact of modern life modern yaşam olgusu
a fact of life that hayatın bir gerçeği
whole life and universal life bütün yaşam ve evrensel yaşam
life and non life hayat ve hayat dışı
medical, life saving, or life sustaining applications tıbbi, hayat kurtarıcı veya hayat sürdüren uygulamalar
life after life hayattan sonra hayat
life and non-life insurance hayat ve hayat dışı sigorta
life-giving and life sustaining hayat veren ve hayat sürdüren
a life a life bir hayat bir hayat
life-long and life-wide yaşam boyu ve yaşam boyu
longer life with chronic pain or accept a shorter life free of p kronik ağrı ile daha uzun ömür
life begets life hayat can verir
non life-life-threatening injuries hayatı tehdit edici olmayan yaralanmalar
life and non life insurance undertakings hayat ve hayat dışı sigorta şirketleri
enjoy life life hayattan zevk
after the fact ondan sonra
as a matter of fact doğrusu
attorney-in-fact avukat-in-aslında
attorneys-in-fact avukatları-in-gerçeği
counter-fact karşı gerçeği
fact gerçek
fact finder gerçek bulucu
fact-check aslında-çek
fact-finding düzenlenen inceleme
french fact fransız gerçek
in fact aslında
is that a fact bu doğru mu
matter of fact, a aslında, bir
matter-of-fact duygusuz