fact-finding

fact-finding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
fact-finding düzenlenen inceleme

fact-finding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fact finding gerçek bulma
fact-finding mission olgu bulma misyonu
fact-finding visit gerçek bulma ziyareti
fact finding report olgu bulma raporu
fact-finding trip gerçek bulma gezisi
fact-finding investigation olgu bulma soruşturması
fact-finding exercise olgu bulma alıştırması
fact-finding process olgu bulma süreci
joint fact finding ortak gerçek bulma
fact finding hearing işitme gerçeği bulma
fact finding techniques olgu bulma teknikleri
fact-finding meeting olgu bulma toplantısı
fact-finding phase olgu bulma aşaması
fact-finding commission olgu bulma komisyonu
fact finding activities olgu bulma faaliyetleri
fact-finding survey gerçek bulma anketi
fact-finding activity olgu bulma etkinliği
fact finding procedures olgu bulma prosedürleri
a fact finding gerçek bulma
fact-finding body olgu bulma organı
international fact-finding mission uluslararası olgu bulma görevi
international humanitarian fact finding commission uluslararası insani bilgi bulma komisyonu
independent fact finding mission bağımsız bilgi bulma görevi
fact-finding research olgu bulma araştırması
make a finding of fact gerçeği bulmak
human rights fact-finding insan hakları gerçeği bulma
fact-finding delegation bilgi bulma heyeti
according to a finding of fact bir gerçeğin bulgusuna göre
fact finding stage olgu bulma aşaması
internal fact finding iç gerçek bulma
a fact-finding body bilgi bulma organı
conducting fact-finding olgu bulma yürütülmesi
fact-finding committee olgu bulma komitesi
judicial fact-finding adli gerçek bulma
fact-finding team bilgi bulma ekibi
un fact finding mission gerçeği bulma görevi
initial fact finding ilk gerçek bulma
conduct fact-finding olgu bulma yürütmek
fact-finding conference gerçek bulma konferansı
fact finding in crisis situations kriz durumlarında olgu bulma
bound by a finding of fact bir gerçek bulguyla sınırlanmış
for further fact-finding daha fazla bilgi bulmak için
fact-finding nature olgu bulma doğası
thorough fact-finding ayrıntılı gerçek bulma
fact finding decision olgu bulma kararı
finding of fact by the national court ulusal mahkeme tarafından gerçeği bulma
a fact finding mission to gerçeği bulma görevi
dispatch a fact-finding gerçeği bulmak
international fact finding commission uluslararası bilgi bulma komisyonu
city fact finding şehir gerçeği bulma