facsimile of this authorization

facsimile of this authorization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsimile of this authorization bu yetkilendirmenin faksı

facsimile of this authorization terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facsimile kopya
facsimile catalog faks kataloğu
facsimile machine faks makinesi
facsimile transmission faks iletimi
facsimile signature faks imzası
facsimile number faks numarası
by facsimile facsimile tarafından
confirmed facsimile onaylanmış faks
facsimile copies faks kopyaları
facsimile copy faks kopyası
via facsimile faks yoluyla
printed facsimile baskılı faks
facsimile message faks mesajı
by facsimile transmission faks iletimi ile
sent by facsimile faks ile gönderilen
facsimile equipment faks ekipmanı
telephone facsimile telefon faks
facsimile transmittal faks iletimi
facsimile cover sheet faks kapak sayfası
facsimile reproduction faks üretimi
a facsimile bir faks
facsimile edition faks baskısı
delivered by facsimile faks ile teslim edilir
transmitted by facsimile faks ile iletilir
by facsimile signature faks imzası ile
facsimile apparatus faks cihazı
facsimile thereof faksimile
facsimile or email faks veya e-posta
facsimile communication faks iletişimi
including by facsimile faks makinesi ile birlikte
sent by confirmed facsimile onaylanmış faks ile gönderildi
in facsimile faksta
facsimile notice faks bildirimi
facsimile documents faks belgeleri
facsimile, telex, faks, teleks,
facsimile telecommunication faks telekomünikasyon
telephone facsimile transmission telefon faks iletimi
facsimile of a weapon silahın faksili
voice and facsimile ses ve faks
exchange of facsimile faks değişimi
a facsimile thereof bir faksimile
sent by facsimile transmission faks iletimi tarafından gönderilen
facsimile form faks formu
transmission of facsimile faks iletimi
facsimile letter faks mektubu
facsimile service faks hizmeti
facsimile or by overnight faks veya bir gecede
facsimile shall be deemed faks kabul edilir
via e-mail or facsimile e-posta veya faks yoluyla
submitted by facsimile faks gönderen