waiting room

waiting room teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waiting room bekleme odası

waiting room terimi için benzer kelimeler ve anlamları

family waiting room aile bekleme odası
in the waiting room bekleme odasında
surgical waiting room cerrahi bekleme odası
a waiting room bekleme odası
wait in a waiting room bekleme odasında bekle
doctor's waiting room doktorun bekleme odası
airport waiting room havaalanı bekleme odası
time spent in the waiting room bekleme odasında harcanan zaman
o.r. waiting room veya. bekleme odası
room by room oda oda
from room to room odadan odaya
room-by-room basis oda bazında
room 1, room 2 oda 1, oda 2
walked from room to room odadan odaya yürüdü
passing from room to room odadan odaya geçmek
hotel room room otel odası
call waiting görüşme beklemede
in waiting beklemede
ladies-in-waiting bayanlar-in-bekleme
lady-in-waiting nedime
lord-in-waiting lord-in-bekleme
maid-in-waiting hizmetçi-in-waiting
play a waiting game bekleme oyunu oyna
waiting bekleme
waiting for godot godot'yu beklerken
waiting game oyunu bekliyorum
waiting in the wings kanatlarda bekliyor
waiting list bekleme listesi
waiting period bekleme süresi
waiting for için beklemek
i'm waiting for you seni bekliyorum
watchful waiting dikkatli bekleme
waiting time bekleme süresi
waiting for you seni beklemek
waiting staff bekleyen personel
keep waiting beklemeye devam et
i'm waiting bekliyorum
waiting for device cihaz için bekliyor
i am waiting bekliyorum
what are you waiting for ne için bekliyorsun
waiting for your answer cevabını bekliyorum
waiting for your comments yorumlarını bekliyoruz
waiting for your news haberlerini bekliyorum
i am waiting for için bekliyorum
we are waiting bekliyoruz
waiting area bekleme alanı
waiting in line sırada beklemek
waiting for forever sonsuza kadar beklemek
we are waiting for bekliyoruz
i will be waiting bekliyor olacağım