waiting period

waiting period teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waiting period bekleme süresi

waiting period terimi için benzer kelimeler ve anlamları

benefit waiting period fayda bekleme süresi
eligibility waiting period uygunluk bekleme süresi
statutory waiting period yasal bekleme süresi
long waiting period uzun bekleme süresi
pre-existing condition waiting period önceden var olan durum bekleme süresi
a waiting period bekleme süresi
waive the waiting period bekleme süresinden feragat
no waiting period bekleme süresi yok
waiting period insurance bekleme süresi sigortası
subject to 24-month waiting period 24 aylık bekleme süresine tabi
year waiting period yıl bekleme süresi
waiting period requirements bekleme süresi şartları
observe the waiting period bekleme süresini gözlemlemek
reasonable waiting period makul bekleme süresi
extend the waiting period bekleme süresini uzatmak
subject to a waiting period bekleme süresine tabi
waiting period for için bekleme süresi
day waiting period prior önceki gün bekleme süresi
three-month waiting period üç aylık bekleme süresi
pre existing waiting period önceden mevcut bekleme süresi
waive a waiting period bekleme süresi feragat
9-month waiting period 9 aylık bekleme süresi
waiting period imposed uygulanan bekleme süresi
there is no waiting period bekleme süresi yok
waiting period benefits bekleme süresi kazancı
towards the waiting period bekleme süresine doğru
completed the waiting period bekleme süresini tamamladı
from period to period dönemden döneme
period to period döneme
a period of time equal to the period döneme eşit bir süre
remaining period of the original warranty period orijinal garanti süresinin kalan süresi
in that period period o dönemde
call waiting görüşme beklemede
in waiting beklemede
ladies-in-waiting bayanlar-in-bekleme
lady-in-waiting nedime
lord-in-waiting lord-in-bekleme
maid-in-waiting hizmetçi-in-waiting
play a waiting game bekleme oyunu oyna
waiting bekleme
waiting for godot godot'yu beklerken
waiting game oyunu bekliyorum
waiting in the wings kanatlarda bekliyor
waiting list bekleme listesi
waiting room bekleme odası
waiting for için beklemek
i'm waiting for you seni bekliyorum
watchful waiting dikkatli bekleme
waiting time bekleme süresi
waiting for you seni beklemek