waiting in the wings

waiting in the wings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waiting in the wings kanatlarda bekliyor

waiting in the wings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

be waiting in the wings kanatlarda bekliyor olmak
is waiting in the wings kanatlarında bekliyor
buffalo wings bufalo kanatları
clip someone's wings birinin kanatlarını kesmek
in the wings kanatlarda
split wings bölünmüş kanatlar
water wings su kanatları
wings kanatlar
wings of the dove güvercin kanatları
gives you wings sana kanatlar verir
chicken wings tavuk kanadı
spread your wings kanatlarını yaymak
wait in the wings kanatlarda bekle
hot wings sıcak kanatlar
clip the wings kanatları kesmek
spread its wings kanatlarını aç
spread his wings kanatlarını aç
from the wings kanatlardan
flap wings flep kanatları
buffalo chicken wings buffalo tavuk kanatları
grow wings kanat büyümek
flapping wings kanat çırparak
give wings kanat vermek
flaps its wings kanatlarını çırpar
silver wings gümüş kanatlar
give you wings sana kanatlar ver
wings of the nose burun kanatları
gossamer wings sahte kanatlar
flap its wings kanatlarını çırpmak
flared wings alevlendi kanatları
clipping the wings kanatları kırpmak
roots and wings kökler ve kanatlar
wings for life yaşam için kanatlar
butterfly wings kelebek kanatları
flap your wings kanatlarını çırpmak
beating wings dayak kanatları
boneless wings kemiksiz kanatlar
a pair of wings bir çift kanat
spread her wings kanatlarını aç
wings level kanat seviyesi
spicy chicken wings baharatlı tavuk kanadı
wings unfold kanatları açılmak
deep side wings derin yan kanatlar
pilot wings pilot kanatları
drooping wings sarkık kanatlar
fold the wings kanatları katla
spreading wings kanatları açmak
angels wings meleğin kanatları
flapping his wings kanatlarını çırparak
spread my wings kanatlarımı açmak